Các khái niệm cơ bản về nhiệt và truyền nhiệt.

Làm cho người học nắm được:
- Khái niệm về nước sôi, hơi bão hòa, hơi quá nhiệt. Nguyên lý của quá trình biến từ nước thành hơi trong nồi hơi.
- Khái niệm về sự cháy: cháy hoàn toàn, cháy không hoàn toàn.

Cấu tạo chung và các thông số đặc trưng của nồi hơi

Làm cho người học nắm được:
- Khái niệm về các loại nồi hơi cơ bản: nồi hơi ống lò, ống lửa ; nồi hơi ống nước ; nồi hơi ống nước đứng công suất nhỏ.
- Các thông số kỹ thuật đặc trưng của nồi hơi: công suất, áp suất thiết kế, áp suất làm việc cho phép, diện tích truyền nhiệt.

Cấu tạo của nồi hơi mà người lao động đang vận hành

Làm cho người học hiểu được cấu tạo chi tiết, công dụng của các bộ phận nồi hơi đang vận hành.

Các thiết bị phụ, cơ cấu đo kiểm lắp trên nồi hơi mà người học đang vận hành