Giúp người học hiểu được khái niệm, phương pháp nhận dạng, đánh giá mức độ rủi ro và các biện pháp phòng ngừa đối với các yếu tố nguy hiểm cơ bản gây chấn thương trong lao động:

Các bộ phận truyền động và chuyển động
Nguồn nhiệt
Nguồn điện
Vật rơi, đổ sập, ngã cao
Vật văng bắn
Nổ.

Căn cứ đối tượng huấn luyện, giảng viên cần soạn giáo án cụ thể đi sâu vào những yếu tố nguy hiểm mang tính đặc thù theo điều kiện làm việc của học viên trong số các yếu tố nêu trên.