TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Công ty cổ phần Kiểm định An toàn Quốc tế AIGA là đơn vị được Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội cấp Giấy chứng nhận số 50/2016/GCN và 62/GCN-KĐ “Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện, được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động